مرور موضوع:

سایر نگاه های حرام

بسم الله الرحمن الرحیم
در این دسته به گناهان چشم غیر از چشم چرانی و نگاه به ناموس دیگران پرداخته می شود.