مرور موضوع:

عفت بساوایی

مقصود ما از عفت بساوایی همان عفت در  لمس کردن یا  عفت پوست و  مباحثی مثل دست دادن ها یا بوسیدن های حرام است.