مرور موضوع:

عفت در جلوت

عفت در جلوت در مقابل عفوت در خلوت است و مقصود ما از این عبارت، رعایت عفاف در ظاهر و معرض دید مردم است. کسی که در جلوت عفت دارد یعنی اگر هم اهل گناه است، آنرا آشکارا در ملأ عام مرتکب نمی شود.