مرور موضوع:

عفت چشایی

مقصود از عفت چشایی همان عفت شکم است که بخاطر تناسب با سایر انواع عفت که در این سایت بررسی شده اند، با این عنوان نامگذاری گردیده است.

در بخش اقسام گناهان سایت گناه شناسی، از زاویه ای دیگر و تحت عنوان گناهان شکم به این موضوع پرداخته شده است.