مرور موضوع:

عفت شنوایی

مقصود از عفت شنوایی مباحثی مثل گوش کردن موسیقی است.