مرور موضوع:

عفت بویایی

منظور از عفت بویایی مباحث عطر زدن برای نامحرم است.