مرور موضوع:

عفت گویایی

منظور از عفت گویایی همان عفت در گفتار است که بخاطر تناسب با انواع عفت از این لفظ در نامگذاری موضوع ذیل استفاده شده است.