برخی از بیماریهایی که ممکن است از سگ به انسان منتقل شوند ۳-کرم کدوی سگ

کیست هیداتیک از نوعی کرم کدو به وجود می آید، بیماری مخصوصی که از این کرم پیدا می شود اکینو کوک نامیده شده علامت [...]