عیش جوانی کن ، در پیری توبه میکنی!!!؟

گفتم که به پیری رسم و توبه کنم  آنقدر جوان مرد و یکی پیر نشد روایت داریم که اگر به ۴۰ سالگی رسیدی و [...]