مرور موضوع:

مشترکات اعمال صالح

در این بخش به مسائلی پرداخته می شود که در موضوع اعمال صالح مشترک اند. و یا اینکه قدر مشترک در چند عمل صالح اند.