مرور موضوع:

دیاثت

به مرد بى غیرت، دیّوث گویند. برخى، دیوّث را به کسى که مردان بیگانه را بر همسرش وارد مى‌کند تعریف کرده‌اند.
دیوث از مصدر دیاثت اخذ شده است.
دیاثت از گناهان کبیره است و شهادت دیوث پذیرفته نیست.
نسبت دیاثت دادن به دیگرى- مثل آنکه اورا دیّوث خطاب کند- در صورتى که مفاد آن از منظر عرف، باشد، موجب ثبوت حدّ قذف ودر غیر این صورت، موجب ثبوت تعزیر است.