مرور موضوع:

محرومیت ها

در این بخش به محرومیتهای اخروی که در اثر گناهان ایجاد شده پرداخته می شود.