مرور موضوع:

کفارات

“کفاره” در شرع مقدس به عبادت خاصی اطلاق می‌شود که برای عقوبت افراد، سقوط عقوبت یا تخفیف در آن تعیین شده است.
اجمالا کفاره شامل موارد ذیل می شود:
کفاره ظِهار
کفاره روزه
کفاره نقض قسم
کفاره قتل
کفارات مربوط به حج و صید در حال احرام