مرور موضوع:

مجازات کودکان

در این قسمت به این مورد پرداخته می شود که اگر کودکی نابالغ جرمی را مرتکب شود که موجب حد، تعزیر یا قصاص است، چه باید کرد؟!