در این قسمت به این مورد پرداخته می شود که اگر کودکی نابالغ جرمی را مرتکب شود که موجب حد، تعزیر یا قصاص است، چه باید کرد؟!

همجنس بازی؛ عوامل وریشه ها و روش برخورد اسلام

چنانچه منابع تاریخی و اسلامی به آن پرداخته‌اند، ریشه اصلی پیدایش آن میان قوم لوط، بوده است و قبل از قوم لوط در هیچ [...]