تو ای بشقاب پشت بام خانه                             گرفتی دین و ایمان را نشانه

به شکل دایره گشتی هویدا                              سپر گشتی تو در جنگ زمانه

همه اخبار و اسنادت دروغ است                         نداری مقصدی جز تازیانه

تو با فرهنگ و دینی  کار داری                            چرا هر دم تو می گیری بهانه

فساد و جنگ و دعوا های خانه                           سرنخ دارد اندر بام خانه

سرو رو مد و تیپ جوان ها                                 گرفته الگو از دیو شبانه

اصالت را به زن دادی کم و بیش                          که از بن برکنی حُجب زنانه

الهی آنتن تو سرنگون باد                                   جوانها خشک کردی از جوانه

 مگر تفریح پاکیزه نداریم                                     چرا تفریح و بازی با سگانه

کمی دقت کن این دجال واره                              کند جمعی به سوی شیطان  روانه

 همه با همت و عزم جهادی                               کنم نابود فکر ابلهانه

برو ماهواره را جمع کن ز خانه                              که گندابه نباشددر میانه

بیا با دین و با قرآن سفر کن                                صفای خانه ات کن عارفانه

تو الحق رهبری دلسوز داری                                بیا و پیروی کن عاشقانه

اتاق فکر صهیونیسم نابود                                   بود اسلام پیروز زمانه

 تاج الدینی