مرور موضوع:

قوادی یا قیادت (واسطه گری بین دو نفر برای زنا یا لواط)

به جمع کردن و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط قَوّادی یا قیادت گفته می‌شود که حد دارد و با دو بار اقرار (در صورتی که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد) و نیز شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود.
حد قوادی ۷۵ تازیانه و تبعید از محل زندگی است و بنا به قول مشهور فقها سر او نیز تراشیده می‌شود و در شهر می‌گردانند.
در این حکم مسلمان و کافر و مرد و زن با یکدیگر مساوی‌اند جز اینکه در مورد زن فقط تازیانه اجرا می‌شود و بعید نیست که تبعید با نظر حاکم باشد.