Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو برچسب:

رفتار درست با حسود

در برابر حسود چه کنیم؟

حسادت بد بلایی است. که برخی به آن گرفتاراند. سوال این است که در برابر حسادت دیگران و کارهایی که بر علیه ما می کنند، چکار کنیم؟ در برابر آنهایی که به جان و مال و آبروی ما صدمه می زنند چه کنیم؟ غیبت می کنند، تهمت می زنند، سخن چینی و دوبه…
× تماس با ما