Take a fresh look at your lifestyle.
آرشیو برچسب:

واژه‌های مشترک معنوی گناه

مقاله بررسی واژه‌های مشترک معنوی مربوط به گناه در قرآن کریم و روایات

چکیده از نظر لغت‌شناسان و مفسّران، بررسی معنای واژه‌های قرآن یکی از ضرورت‌های ترجمه و تفسیر قرآن است. این ضرورت در باب واژگانی که مشترک معنوی هستند و به زبان دیگر، معادل دقیق و مشخّصی برای آنها وجود ندارد، چندین برابر می‌شود. در این…