مرور موضوع:

پاک شدن از گناه توسط خدا به وسیله گرفتاریها و مصائب بیماری و…