Take a fresh look at your lifestyle.

چرا ترک گناه

حجاب و عفاف

نظرسنجی روابط نامشروع

در این نظر سنجی به علل ایجاد روابط نامشروع در چهار گروه جمعیتی مردان و زنان متاهل و پسران (و مردان مجرد) و دختران (زنان مجرد) می پردازیم.
لطفا در گروه خودتان در نظر سنجی شرکت کنید و پاسخ درست را مرقوم فرمایید.

مردان متاهل پاسخ بدهند: هدفتان از برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف چیست؟
  • افزودن پاسخ جدید توسط شما

زنان شوهردار پاسخ بدهند: هدفتان از برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف چیست؟
  • افزودن پاسخ جدید توسط شما

مردان مجرد پاسخ بدهند: هدفتان از برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف چیست؟
  • افزودن پاسخ جدید توسط شما

زنان مجرد پاسخ بدهند: هدفتان از برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف چیست؟
  • افزودن پاسخ جدید توسط شما

× تماس با ما