از طریق آیدی پی گناه شناسی:

از طریق درگاه پرداخت زرین پال:

تومان

پرداخت شما توسط زرین پال به حساب ما منتقل خواهد شد.

* سایت گناه شناسی توسط «درگاه امن زرین پال» به شبکه شتاب بانکی متصل می شود. تمام مدارک قانونی در این درگاه رسما به ثبت رسیده است.

 

دروازه پرداخت معتبر