مرور موضوع:

عفت بینایی

مقصود ما از عفت بینایی همان عفت چشم است که بخاطر تناسب با سایر انواع عفت از لفظ عفت بینایی در نامگذاری این موضوع استفاده شده است.