مرور موضوع:

عواقب تکلیفی (مجازات)

این دسته شامل مجازاتهای دنیوی گناهان است که توسط شارع مقدس وضع شده است و شامل موارد ذیل است: حدود، تعزیرات، مجازات کودکان، ديـات، قصاص، کفارات و…