مرور موضوع:

واژه های مختلف گناه

واژه های مختلف برای گناه و وجه تسمیه آنها و همچنین تعداد آنها در قرآن در این دسته ذکر و بررسی می شود.