مرور موضوع:

غرور، فخرفروشی، خود خواهی، عجب، تکبر و استکبار