مرور موضوع:

الامن من مکر الله یا ایمن دانستن خود از خدا