مرور موضوع:

چشم چرانی

بسم الله الرحمن الرحیم
در این دسته به شایع ترین نگاه حرام یعنی چشم چرانی پرداخته می شود.
گرچه ظاهرا به نگاه کردن به فیلم و تصاویر نامحرم، چشم چرانی گفته نمی شود ولی مسامحتا در این دسته بدان پرداخته می شود.