مرور موضوع:

زنا

به رابطه جنسی میان زن و مرد بصورت دخول آلت تناسلی مرد داخل فرج زن یا پشت زن به اندازه ختنه گاه یا بیشتر بدون وجود رابطه ازدواج و محرمیت میان آن‌ها زنا گفته می‌شود.
مردی که مرتکب زنا شده‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند.
این گناه به طور مسلم از گناهان کبیره است و برای آن حد تعیین شده است.
اگر زنا در حالی صورت پذیرد که شخص توانایی ارضاء از راه حلال با همسر خورد را دارد، زنای محصنه خوانده می شود و حد آن سنگسار است.